03 มกราคม 2559

ทำแผนสาธารณสุขมูลฐานปี 25594 ม.ค. 59 เป็นพี่เลี้ยง อสม. ต.พรเจริญ ทำแผนสาธารณสุขมูลฐานปี 2559 เพื่อของบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลพรเจริญ สรุป มี 3 โครงการ ได้แก่โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน โครงการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน

คลังบทความของบล็อก