18 เมษายน 2552

พัฒนาอนามัยชนบทและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552 เพื่อวางแผนคัดเลือกปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน โดยพิจารณาตามขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ความตระหนักและความร่วมมือของชุมชน

คลังบทความของบล็อก