17 เมษายน 2552

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 1

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นแกนหลักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพรเจริญ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) มี 7 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การนำองค์กรและการบริหาร
วิสัยทัศน์ - โรงพยาบาลพรเจริญเป็นเลิศด้านบริการ ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพ
พันธกิจ - โรงพยาบาลพรเจริญให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติแบบองค์รวมตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ สุขภาพดี ดูแลตนเองได้
นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลพรเจริญ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงวิถีชุมชนจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้
1. ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชน
3. พัฒนาความรู้ ทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับ จนเกิดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบของชุมชน
5. พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกโดยเน้นการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ
7. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

คลังบทความของบล็อก