27 สิงหาคม 2554

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ ส.ค. 54

PCUพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 23,24,25,26 ส.ค. 54 มีกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป สุ่มตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ตรวจสายตา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน ในชั้น ป. 1 ผลตรวจเด็กประถมศึกษาตอนต้นในเบื้องต้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องฟันผุ โดยจำนวนเด็กที่ตรวจมีฟันผุมีมากกว่าร้อยละ 50 ของเด็กที่ตรวจทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เด็กโรงเรียนรัฐมีอัตราฟันผุมากกว่าโรงเรียนเอกชน


คลังบทความของบล็อก