24 พฤศจิกายน 2551

ระบบสุขภาพพอเพียงคืออะไรระบบสุขภาพพอเพียง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพไปสู่สุขภาวะ สุขภาพมีความหมายอย่างกว้าง (ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ)หมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ในการพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงจังหวัดหนองคายประกอบบนพื้นฐานแนวคิดหลัก 2 ประการ จากเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพดีเป็นผลดีจากสังคมดีหรือสังคมแห่งสุขภาวะ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำแนวคิดดังกล่าว สู่กระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ โดย
 มุ่งพัฒนาคน ในแบบองค์รวมมากขึ้น ไปสู่สังคมตามลำดับขั้น จากการพึ่งตนเอง สู่การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และการขยายเครือข่าย กล่าวคือ ต้องพัฒนาคน ให้มีความรู้ ทั้งในเชิงวิชาการสมัยใหม่ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณธรรม และพัฒนาสำนึกสาธารณะ อันก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง พัฒนาจากข้างในสู่ข้างนอก
 มุ่งสร้างระบบบริการสุขภาพ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมให้สังคมตามหลักธรรมาภิบาล
 เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

รวบรวมจาก : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ปี 2552-2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

คลังบทความของบล็อก