16 พฤศจิกายน 2551

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง


เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน สอนให้ทุกคนอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างมีสติ มีปัญญา รู้เท่าทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน รับผิดชอบ ทำทุกภารกิจอย่างพอดีพอประมาณ สมเหตุสมผล ไม่โลภเกินพอดี เผชิญกับโลกปัจจุบันอย่างใช้ปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสโลก

คลังบทความของบล็อก