22 กรกฎาคม 2554

PCUพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน

PCUตำบลพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน ก.ค.54 สรุปประเด็น 1. ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่จัดให้ ที่ประชุมมีมติดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หมู่บ้านที่เสร็จส่งก่อนสามอันดับแรกมีรางวัลให้ โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงและ Key Update ข้อมูลบัญชี 1 ในโปรแกรม HOSXP ต่อไป 2.สรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับดังนี้ หมู่ 5 ตรวจได้ 32.46% หมู่ 3 ตรวจได้ 21.07% หมู่ 11 ตรวจได้ 19.04% หมู่ 8 ตรวจได้ 18.75% หมู่ 1 ตรวจได้ 13.18% มีบางคนไปตรวจที่คลินิก หรือไปตรวจที่อื่น ให้แจ้งรายชื่อมาให้ด้วย ปีนี้จะตรวจครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 26 กรกาคม 2554 หมู่บ้านที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้มาตรวจมากสามอันดับแรกจะมีรางวัลให้ 3.ให้ทุกหมู่บ้านคัดเลือกเด็กสุขภาพดี ตามหลักเกณฑ์ นำมาประกวดเด็กสุขภาพดีำตำบลพรเจริญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่วัดส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกอุดม 4.เรื่องสารไอโอดีนในเกลือ จากการให้ อสม. สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคในครัวเรือนมาตรวจ พบว่าเปอร์เซนต์ครัวเรือนที่พบสารไอโอดีนมีน้อยมาก ซึ่งจะมีผลต่อสติปัญญาของเด็กไทย 5.ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก คัดเลือกแกนนำโรคไข้เลือดออก วันนี้จะฝึกพ่นหมอกควัน แ่ต่ไม่ได้ฝีกเนื่องจากเครื่องชำรุด จากการใช้งานมาหลายปี มีสภาพเก่าคลังบทความของบล็อก