23 มีนาคม 2552

สรุปงานสุขภาพชุมชนในรอบเดือน มี.ค.52 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชี่ยวชาญ คัดกรองเบาหวาน- ความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 52 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญเป็นประธานเปิดงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. ต.พรเจริญ 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน จำนวน 33 คน เพื่อให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน -โรคความดันโลหิตสูง อย่างถูกต้อง มีทักษะในการเจาะเลือด เพื่อคัดกรองเบาหวาน มีทักษะในการตรวจวัดความดันโลหิตสูงและประเมินค่าได้ เพื่อให้การคัดกรองโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูงครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในเขต ต.พรเจริญ เป็น อสม.เชี่ยวชาญ และนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานต่อในระดับหมู่บ้านต่อไป

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. และชาวบ้าน ประชาคมร่วมกันคัดเลือกและพัฒนาวัดบ้านโคกอุดม ต.พรเจริญ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพของอำเภอพรเจริญ และดำเนินการตามกระบวนการวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป มี.ค.52

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ร่วมจัดงานวันอสม.แห่งชาติ อำเภอพรเจริญ ปี 2552 โดยร่วมกับอสม.ต.พรเจริญ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการจัดนิทรรศการ เรื่องสายใยรักแห่งครอบครัว ดื่มนมแม่ดีที่หนึ่ง เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ มีสารอาหารครบถ้วน มีภูมิต้านทานโรค เป็นวัคซีนหยดแรก ช่วยแม่ลดน้ำหนก ทำให้สุขภาพดี ลดค่าใช้จ่าย สร้างสายสัมพันธ์แม่ลูก

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ออกติดตามเยี่ยมนิเทศงาน อสม. มีสเตอร์ทีบี ระดับหมู่บ้าน เรื่องการเก็บเสมหะค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มเสี่ยง และการกำกับการกินยาต่อหน้า การทำ DOTS ในระดับชุมชน พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ไม่ให้ขาดการกินยา ในโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ปี 2552

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดอบรม อสม. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 52 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่องนโยบายการเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. อำเภอพรเจริญ 58 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 58 คน เพื่อให้ อสม. เชี่ยวชาญ เป็น “มิสเตอร์ทีบี”ระดับหมู่บ้าน และนำองค์ความรู้ไปดำเนินกิจกรรมต่อในระดับหมู่บ้านต่อไป

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน CUP อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน แผนกชันสูตร และเจ้าหน้าที่จากทุกตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

คลังบทความของบล็อก