24 เมษายน 2558

จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพึ่งคนเอง


23 เมษา 58 ประชุม อสม.ต.พรเจริญ และต้อนรับคณะนายอำเภอพรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ มาเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโคกอุดม ตามที่ตำบลพรเจริญ มิมติคัดเลือกบ้านโคกอุดมเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อให้เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานของ อสม. ในการทำงานกับชุมชนทั้งงานบริการเชิงรุกและเชิงรับ  ขั้นต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คปสอ.พรเจริญ 30,000 บาทในการปรับปรุงพัฒนา แต่ไม่พอเพียง ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญจึงได้จัดทำต้นตั้งรับบริจาคที่ รพ.พรเจริญ และ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ได้เงินมาสองพันกว่า ในวันนี้รับบริจาคจากคณะ อสม. ต.พรเจริญ และคณะของนายอำเภอ ได้เงินรวมกับยอดเก่าเป็นสามพันกว่า คณะ อสม. ต.พรเจริญมีมติให้ อสม. ทุกหมู่บ้าน นำต้นไปรับบริจาคในทุกหมู่บ้านที่รับผิดชอบ และในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ตอนเที่ยงให้ทุกหมู่บ้านนำต้นเงินที่ได้มารวมกันที่ ศสมช.บ้านโคกอุดม 

คลังบทความของบล็อก