23 มกราคม 2556

โครงการรณรงค์ค้นหาคัดกรองส่งต่อและดูแลต่อเนื่องกลุ่มโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2556

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ และเทศบาลตำบลพรเจริญ ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์ค้นหาคัดกรองส่งต่อและดูแลต่อเนื่องกลุ่มโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2556
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนอายุ  15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ
 กิจกรรม
1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในชุมชนและลงข้อมูลในโปรแกรม HosXP
2. ประชาสัมพันธ์และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง
3. แยกกลุ่มป่วย ส่งพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างเหมาะสม
4. นำข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองความเสี่ยงมาบันทึกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิค ปี 2556 ใน HosXP
5. วิเคราะห์ผลการคัดกรองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  เพื่อนำเข้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้สุขศึกษาและกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6 .ติดตามประเมินภาวะสุขภาพซ้ำในกลุ่มเสี่ยงหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
7.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนตำบลพรเจริญ ได้รับบริการสุขภาพ ขั้นปฐมภูมิ อย่างครอบคลุม
2.เพื่อตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ส่งต่อให้ได้รับการรักษา
3.เพื่อติดตามเยี่ยมและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญในการคัดกรอง การให้ความรู้ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และวัสดุ

คลังบทความของบล็อก